Uppdaterad 2023-07-20

Dessa allmänna villkor gäller mellan Stiftelsen S/Y Ellen (stiftelsen), och den som själv eller genom annan träffar avtal med stiftelsen enligt vad som angetts i bekräftelsen (kunden). Avtalet kan gälla transport, segling,  köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemang)

1. Avtal

Som arrangör ansvarar stiftelsen gentemot kunden för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Uppgifter på webbsidan är bindande för stiftelsen men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts och kunden tydligt informerats om ändringen. stiftelsen reserverar sig för eventuella korrekturfel. Som arrangör är Stiftelsen skyldiga att se till:

 • att kunden får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
 • att information lämnas om hur betalning ska ske och att kunden i övrigt får information som är av betydelse för arrangemanget
 • att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. 
 • I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med: Avgång – den tidpunkt då kunden reser från avgångsplatsen Ankomst – den tidpunkt då kunden anländer och avslutar sin resa.
 • Ombord – då kunden befinner sig på stiftelsens fartyg

2. Bokningsvillkor hyra av fartyg för tex läger, klassresa, kick off etc

 • Bokning sker vi mejl eller telefon
 • Bokningen är definitiv när bokningsavgiften om 30% av totalbeloppet är betald. 
 • Bokningsavgiften skall vara betald senast 10 dagar efter erhållandet av faktura, om ej andra villkor är angivna. 
 • Fram till att bokningsavgiften är betald kan seglingen avbokas utan avgift.
 • Inbetald bokningsavgift återfås inte vid eventuell avbeställning. 
 • Om bokningsavgiften ej är betald inom angiven tid förbehåller vi oss rätten att annullera bokningen. 
 • Resterande avgift, 70% av totalbeloppet,  skall erläggas senast 20 dagar före avresan om inget annat anges. 

3. Bokningsvillkor av en eller flera platser på segling i Stiftelsens och/eller samarbetspartners regi utan övernattning för enskilda/familjer och liknande

 • Bokning sker via webben fram till en timme innan avgång eller så länge det finns plats. Kunden ansvarar för att vara i tid för avresa
 • Betalning: kunden ska betala för arrangemanget vid bokningstillfället
 • Ingen ångerätt
 • Avbokning kan ske fram till 10 dagar innan avgång till en avgift motsvarande 50% av bokningens värde

4. Bokningsvillkor av en eller flera platser på segling i Stiftelsens och/eller samarbetspartners regi med övernattning för enskilda/familjer och liknande

 • Bokning sker via webben
 • Betalning kunden ska betala för arrangemanget vid bokningstillfället
 • Ingen ångerätt
 • Avbokning kan ske fram till 20 dagar innan avgång till en avgift motsvarande 50% av bokningens värde

5. Förändringar utanför rederiets kontroll

Rederiet reserverar sig mot förändringar beroende på myndighetsbeslut, arbetskonflikt, underleverantörers konkurs och varje annan omständighet utom rederiets kontroll.

6. Inställd resa

I det fall resan måste inställas eller avbrytas på grund av haveri, sjöolycka, försening på grund av dåligt väder eller p.g.a. anledning enligt ovan återbetalas avgiften endast för de dagar som inte kan utnyttjas. Rederiet ansvarar inte för kundens eventuella följdkostnader annat än vad som anges av sjölagen.

7. Om besättningens anvisningar inte följs

Person som inte följer besättningens anvisningar eller uppträder påverkad av alkohol eller andra droger, kan efter befälhavaren bedömande sättas iland på första lämpliga plats varifrån hemresan sker på egen bekostnad.

8. Skadegörelse

Kunden ansvarar för eventuell skadegörelse ombord.

9. Force majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

10. Personuppgifter

Genom att betala samtycker kunden till att personuppgifter får behandlas av stiftelsen
Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig kundadministration, att tillförsäkra att stiftelsen har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Kunden kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

11. Tvister

Kunden bör vända sig till stiftelsen med eventuella klagomål. Om kunden och stiftelsen inte kommer överens i en förhandling kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol. Allmänna reklamationsnämndens webbsida: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm